•  
  •  
 

Volume 5, Number 1 (2021)

Original Studies

PDF

Non-destructive analysis of materials by neutron imaging at the TITAN facility
K. M. Nazarov, B. Mukhametuly, S. E. Kichanov, T. K. Zholdybayev, A. A. Shaimerdenov, K. B. Karakozov, D. S. Dyussambayev, M. T. Aitkulov, M. Yerdauletov, P. Napolskiy, M. Kenessarin, E. K. Kalymkhan, N. A. Imamverdiyev, and S. H. Jabarov

PDF

Measuring the yields and angular distributions of γ-quanta from the interaction between 14.1 MeV neutrons and sodium nuclei
S. B. Dabylova, Yu. N. Kopatch, N. A. Fedorov, D. N. Grozdanov, I. N. Ruskov, V. R. Skoy, K. Hramco, T. Yu. Tretyakova, S. K. Sakhiyev, R. B. Marzhokhov, E. P. Bogolyubov, V. I. Zverev, and Yu. N. Barmakov

PDF

Mechanisms of formation of electron hole trap centers in LiKSO4 crystal
T. N. Nurakhmetov, Zh. M. Salikhodzha, A. M. Zhunusbekov, A. Zh. Kainarbay, D. H. Daurenbekov, T. T. Alibay, B. M. Sadykova, K. B. Zhangylyssov, B. N. Yussupbekova, and D. A. Tolekov

PDF

Energy transfer of intrinsic electronic excitation to impurities in the CaSO4-Mn system
T. N. Nurakhmetov, Zh. M. Salikhodzha, K. B. Zhangylyssov, A. M. Zhunusbekov, A. Zh. Kainarbay, D. H. Daurenbekov, Zh. Azmagambetova, B. M. Sadykova, B. N. Yussupbekova, T. T. Alibay, D. A. Tolekov, and N. Tulebayeva

PDF

Effect of the detonation spraying mode on the tribological properties of NiCr-Al2O3 coatings
B. K. Rakhadilov, D. B. Buitkenov, E. Kabdykenova, Zh. B. Sagdoldina, and L. G. Zhurerova

PDF

Influence of pulsed plasma treatment on phase composition and hardness of Cr3C2-NiCr coatings
D. N. Kakimzhanov, B. K. Rakhadilov, Yu. N. Tyurin, O. V. Kolisnichenko, L. G. Zhurerova, and M. K. Dautbekov

PDF

Assessment of radiation exposure in the settlements located in Stepnogorsk area
D. S. Ibrayeva, M. N. Aumalikova, K. B. Ilbekova, M. M. Bakhtin, P. K. Kazymbet, Sh. S. Ibrayeva, and K. Sh. Zhumadilov