•  
  •  
 

Volume 5, Number 2 (2021)

Original Studies

PDF

Time-of-flight fission fragment spectrometer of the MAVR facility
D. Aznabayev, S. M. Lukyanov, Zh. Zeinulla, T. Issatayev, V. A. Maslov, K. Mendibayev, E. V. Melnik, V. I. Smirnov, S. S. Stukalov, and A. V. Shakhov

PDF

Study of gamma radiation shielding efficiency by 0.5TeO2-(0.5-x)Bi2O3-xWO3 glasses
A. Temir, K. Sh. Zhumadilov, A. Kozlovskiy, A. Smagulova, D. I. Shlimas, and A. V. Trukhanov

PDF

The nature of intrinsic recombination emission in SrSO4 irradiated with ultraviolet photons
T. N. Nurakhmetov, Zh. M. Salikhodzha, R. Z. Bakhtizin, K. B. Zhangylyssov, A. M. Zhunusbekov, A. Zh. Kainarbay, D. H. Daurenbekov, Zh. Azmagambetova, B. M. Sadykova, B. N. Yussupbekova, T. T. Alibay, D. A. Tolekov, N. Tulebayeva, and B. Adil

PDF

Intrinsic emission and electron-hole trapping centers in Li2SO4-Cu crystals
T. N. Nurakhmetov, Zh. M. Salikhodzha, M. Y. Dolomatov, B. N. Yussupbekova, A. M. Zhunusbekov, A. Zh. Kainarbay, D. H. Daurenbekov, B. M. Sadykova, K. B. Zhangylyssov, T. T. Alibay, and D. A. Tolekov

PDF

Obtaining multilayer coatings by the detonation spraying method
D. N. Kakimzhanov, B. K. Rakhadilov, D. B. Buitkenov, L. G. Zhurerova, M. K. Rakhadilov, and D. K. Yeskermessov

PDF

The influence of pulse-plasma treatment on the phase composition and hardness of Fe-TiB2-CrB2 coatings
A. B. Kengesbekov, B. K. Rakhadilov, Yu. N. Tyurin, N. M. Magazov, M. K. Kylyshkanov, and Zh. B. Sagdoldina